İnovasyon Yönetimi

İnovasyon, tek aşamalı aşamalı bir faaliyet değil; aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen sürekli faaliyettir. Bu nedenle inovasyonu teşvik eden ve yöneten bir sistem kuran firmalar ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde geliştirme, üretme ve pazarlama şansına sahiptir.

İnovasyonun anahtar kelimeleri “değişiklik” ve “yenilik” olduğuna göre, bu noktada en önemli sorun değişimi yönetebilmektir. Değişim yönetiminin ana bileşenleri ise insan, iş süreçleri ve teknolojidir. Burada başarı, inovasyon faaliyetinin firmanın kurumsal stratejisi ile bütünleşmiş olmasına bağlıdır.

İnovasyonu başarıyla yöneten firmalar liderlik ve risk alma özelliğine sahiptir. Firmada çalışan herkese en yüksek düzeyde sorumluluk verilir: Tüm düzeylerdeki çalışanlar büyük sorumluluklarla yeni roller üstlenir; birbirleriyle sınırlı ilişkileri olan gruplar yerine işbirliği için biraraya gelmiş ekipler oluşur; daha verimli ve daha etkin bir ortam yaratılır.

İnovasyonu başarıyla yönetebilmeniz için,

               i.     Firmanıza özel bilgi, deneyim ve bunları kullanma yeteneğinin varlığı şarttır.

               ii.     Kurumsal stratejinizin en önemli bölümünü inovasyon stratejiniz oluşturmalıdır. Bu stratejinin amaçlarının başında firmaya özel bilginin toplanması gelmelidir.

               iii.     İnovasyon stratejiniz, teknolojideki mevcut ve beklenen gelişmeleri, tehditleri ve pazardaki talepleri değerlendirmenizi sağlayacak şekilde hızla değişen karmaşık dış ortamla başa çıkmanızı sağlayacak biçimde şekillendirilmelidir.

               iv.     İç yapılar ve süreçler, potansiyel olarak birbiriyle çelişen gereksinimleri dengelemelidir. Burada amacınız, teknolojik alanlar, iş fonksiyonları ve ürün grupları içinde özel bilgilerin saptanmasını ve geliştirilmesini sağlamak ve bu bilgileri teknolojik alanlar, iş fonksiyonları ve ürün gruplarında kullanmak olmalıdır.

İnovasyonun başarıyla yönetimi, sürekli bir öğrenme süreci ile gerçekleşir. Öğrenme sürecini hızlandırmak ve etkin hale getirebilmek için

 • Deneyim paylaşımı ve başarıların yanında başarısızlıkların da firmanız içinde tartışılması için mekanizmalar oluşturmalısınız.
 • İnovasyon yönetimi için geliştirilmiş araç ve teknikleri öğrenip uygulamalısınız.
 • Basit denemelerle inovasyon yönetiminde farklı yaklaşımlar geliştirmelisiniz.
 • Zaten inovasyon yapan bir firma iseniz, şu anda inovasyonu nasıl yönettiğinizin analizini yapıp gözden geçirmelisiniz.

Yukarıdakilere ek olarak, kıyaslama tekniklerinin kullanılması da inovasyon yönetiminde başarıya katkıda bulunur. Bu amaçla, firmanızın inovasyon yönetimi uygulamalarını sektörünüzdeki benzer firmalarla karşılaştırabileceğiniz gibi genel olarak sizinkine benzer iş süreçleri olan farklı sektörlerdeki firmalarla da kıyaslama yapabilirsiniz. Diğer taraftan, kıyaslama, firmanızın mevcut performansının sistematik bir biçimde incelenmesini ve ortaya konmasını sağlayan bir tekniktir. Bu açıdan bakıldığında, illa ki sizinkine benzer bir firmayla karşılaştırma yapılması gerekmez. İyi uygulama örneklerinden yararlanılarak hazırlanmış modeller kullanılarak firmanızın kıyaslamasının yapılması da çok yararlı sonuçlar doğuracaktır.

İnovasyon sürecinin farklı aşamalarında karşılaşılan farklı problemler, inovasyon yönetiminde kilit rol oynar. İmalar sektöründe faaliyet gösteren bir firma için

 • İnovasyon fikrinin ortaya atılması, geliştirilmesi, araştırmanın yapılması aşamasında: Varolan yeni teknolojilerin çok iyi bilinmesi; yaratıcılığın teşvik edilmesi; gereksinimlerin doğru şekilde saptanması; güçlü iletişim kanallarının kurulması ve ağ yapılardan yararlanılması; yeni fikirlerin ortaya atılmasının teşvik edilmesi; ümit vaadedenlerin seçilmesi gerekir.
 • Geliştirme ve test aşamalarında: Projelerin çok iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış olması; müşterilerin kimler olduğunun ve gereksinimlerinin neler olduğunun açık ve kapsamlı bir biçimde tanımlanması; kullanılacak teknolojilere hakim olunması; kalite, maliyet ve hız faktörlerinin iyi analiz edilmesi; proje faaliyetlerinin çok iyi koordine edilmesi; kaynak yönetimi, planlama, kontrol, iletişim ve liderlik gereklerinin başarıyla yerine getirilmesi gerekir.
 • Uygulama ve üretim aşamalarında: Yeni ürüne uygun süreçlerin tanımlanarak uygulanması ve insan kaynaklarının niteliğinin, güvenirliliğinin ve maliyet yönetiminin sağlanması gerekir.
 • Ticarileştirme aşamasında: Pazarlama, reklam, satış, fiyatlandırma, satış sonrası hizmet ve rakiplerin izlenmesi önem kazanır.

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Ar-Ge Yönetimi:

 • Bilimsel ve teknolojik yetkinlik gerektirir.
 • Bilimsel ve teknolojik süreçlerin yönetimini tanımlar.
 • Ar-Ge biriminin tüm yönetim fonksiyonlarını (organizasyon, planlama, kontrol, insan kaynakları yönetimi, liderlik, vb.) içine alır.
 • Ar-Ge genellikle sistematik ve iyi tanımlanmış yöntemler kullanılarak yönetilir.
 • Oldukça iyi bir şekilde planlanabilen, kontrol edilebilen ve koordine edilebilen, tekrarlanan süreçleri ifade eder.

Teknoloji Yönetimi:

 • Satın alınan, lisanslanan ve işbirlikleri sonucu edinilenler de dahil olmak üzere firmanın sahip olduğu tüm teknolojileri kapsar.
 • Teknoloji tabanlı rekabet avantajını belirleme ve koordine etmeye yönelik fonksiyonları içerir.
 • Firmanın teknolojik açıdan rekabetçiliğinin geliştiilmesini ve sürdürülmesini hedef alır.
 • Sadece yeni teknolojilerle değil, varolan teknolojilerin stratejik kullanımıyla da ilgilidir.

İnovasyon Yönetimi:

 • Tüm inovasyon türlerini (teknolojik, organizasyonel, pazarlama) içine alır.
 • Bilimsel, teknolojik ve idari süreçlerin tamamı kapsamı içindedir.
 • Organizasyonun tamamında işleyen süreçleri kontrol etmesi gerekir.
 • Herbiri birbirinen farklı ve tekrarlanmayan süreçlerin yönetimi esastır.
 • Firma içinde ve pazarda inovasyona karşı oluşabilecek dirençlerle başa çıkmaya odaklanır.
 • Davranış sorunlarının çözümünü de gerektirir.