Rekabet ve Kalkınma için Ar-Ge ve Yenilik Mentör Ağı

Mitolojiye göre, Odysseus, Truva Savaşı'na giderken oğlu Telemachus'u dostu Mentor'a emanet eder. Mentor'un görevi, güçlü bir lider olarak yetişmesi için Telemachus'a rehberlik etmektir. Mentör kelimesi günümüze, rehber, akıl hocası, yol gösterici anlamlarını alarak taşınmıştır. Mentörlük, deneyim ve bilgi sahibi olanın (mentör), daha az deneyimli olana (menti) yol göstericilik yapmasını sağlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir.

Neden Ar-Ge ve İnovasyon Mentörlüğü?

Mentörler, kavramın doğası gereği, gönüllülüğü ve ‘gönül vermişliği’ ön planda tutan, uzmanı oldukları konularda derin bilgi ve deneyime sahip olan kişilerdir. Firmalara yönelik mentörlük, Türkiye’de yaygınlaşmamış ve kurumsallaşmamış olmasından dolayı eksikliği yoğun hissedilen bir konudur. Öte yandan firmaların Ar-Ge ve inovasyon performanslarına ve konuya ilişkin sorun alanlarına bakıldığında, mentörün sağlayacağı katma değerin büyüklüğü açıkça görülmektedir.

Konuya ilişkin bugüne kadar farklı kurumlar için yaptığımız çalışmalar, KOBİ’lerimizin önündeki en önemli engelin, bilgi ve deneyim eksikliğinden doğan sorunlar olduğunu ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik yol göstericilik mekanizmalarının yetersizliğinin önemli bir bariyer oluşturduğunu ortaya koymuştur.

Neden ArGeMEN?

Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon odaklı firmaların sağlıklı ve hızlı büyümesine katkı sağlayacak mentörlük mekanizmasının eksikliğini gidermek amacıyla, TÜBİTAK desteğiyle ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle Ar-GeMEN projesini başlatmış bulunuyoruz.

İNOMER ekibi olarak, Türkiye’de KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik mentörlüğü temel alan çalışmalarımızı 17 yıldır farklı platformlarda sürdürmekteyiz. Bugüne kadar Türkiye’de ve 30’a yakın ülkede Ar-Ge ve inovasyonu farklı boyutlarıyla ele alan çok sayıda projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız.

TÜBİTAK desteğiyle yürütülen ArGeMEN kapsamında ASO’nun da deneyim ve katkılarıyla Ankara’dan seçilecek KOBİ’lerimize sağlanacak mentörlükle KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve inovasyon sayesinde rekabet güçlerinin artırılmasını amaçlamaktayız.

KOBİ’lerde Aranan Özellikler Nelerdir?

ArGeMEN’den yararlanacak KOBİ’lerin

• KOBİ tanımına göre küçük ve orta ölçekli (1) firmalar kategorisinde yer almaları;

• Daha önce kamu kurumlarının Ar-Ge ve inovasyon konularında verdikleri desteklerden yararlanmamış olmaları;

• Tepe yöneticisi/firma sahibi ve yönetim ekibinin geniş vizyonu ve yüksek hedef ve motivasyonları ile Ar-Ge ve inovasyon dayalı rekabet avantajı kazanma heyacan ve isteğine sahip olmaları beklenmektedir.

(1)  Çalışan sayısı 10-249 arasında olan, az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’den az ve 40 milyon TL’den fazla olmayan firmalar.

ArGeMEN Süreci Nasıl İşleyecek?


İNOMER Mentörleri Kimlerdir?

ArGeMEN’de yer alan İNOMER mentörleri, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Ar-Ge ve inovasyon süreçleri ve yönetimi konusunda ve farklı inovasyon türleri (ürün/hizmet, süreç, organizasyonel, pazarlama, eko-inovasyon) boyutunda derin bilgi ve en az 8 yıllık uygulama deneyimi;

• Genel olarak KOBİ’lerin özellikleri, ihtiyaçları ve davranışları; spesifik olarak ise Ar-Ge ve inovasyon potansiyeli taşıyan KOBİ’lerin sorunları ve ihtiyaçları konusunda bilgi ve tecrübe;

• Ulusal Ar-Ge, inovasyon ve kalkınma politikaları konularında bilgi;

• Mentörlük görevini ulusal bir misyon olarak görüyor olma;

• Etkin, yapıcıve pozitif iletişim ve işbirliği; dinleme ve empati kurma becerileri ve pozitif kişili özellikleri.

KOBİ Olarak ArGeMEN’den Nasıl Yararlanabilirim?

ArGeMEN’den yararlanmak için aday başvuruları 2 Haziran 2014tarihine kadar alınmaktadır. Adayların aşağıdaki adreste yer alan formu doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir:http://tinyurl.com/argeMEN-KOBI


Mentör Olarak ArGeMEN Havuzuna Nasıl Dahil Olabilirim?

Ar-Ge ve inovasyon mentörü olmak ve ArGeMEN havuzuna dahil olmak için detaylı özgeçmişinizi info@inomer.org adresine göndermeniz yeterli.

Ar-Ge ve İnovasyon Uzmanlığı Hangi Alanları Kapsayabilir?

Ar-Ge ve inovasyon mentörlüğü kapsamında, uluslararası kabul gören kaynak olarak OECD’nin Frascati ve Oslo Kılavuzları temel alıyoruz.

Frascati’ya göre Ar-Ge, insanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır.

Oslo Kılavuzu’nda inovasyon şu şekilde tanımlanır: “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

Buna göre uzmanlığınız, aşağıdaki inovasyon türlerinin birini, birkaçını veya tamamını kapsayabilir:

Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.

Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir.

Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.

Organizasyonel inovasyon, firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.

Öte yandan, konuyla doğrudan bağlantılı diğer alanlar olarak tasarım, eko-inovasyon, açık inovasyon, iş modeli inovasyonu, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi gibi spesifik alanları da Ar-Ge ve inovasyon mentörlüğü kapsamında değerlendiriyoruz. Daha detaylı bilgi için:

http://www.inomer.org/Inovasyon

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf